บริษัท เซรามิค โคท จำกัด เปิดกิจการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 เราได้พัฒนาคุณภาพของสีอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมอื่นๆ และในอนาคตเราจะพัฒนาและวิจัยเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้าด้วยความจริงใจแบบนี้ต่อไป

 

เกี่ยวกับ SIP Zama Infinity

SIP Zama Infinity ประกอบด้วยองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง จำนวน 7 บริษัท เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ ค.ศ.2014 โดยถือเป้าหมายที่ว่าให้ความเชื่อมั่นในการบริหารและการจัดการสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือของคนในชุมชน เพื่อให้สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น

SIP Zama Infinity อยู่ในเมือง Zama ซึ่งเป็นเมืองเชื่อมระหว่างเขตเมืองหลวงและเขตท้องถิ่น สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาและประสบการณ์ที่สะสมมายาวนาน ในปัจจุบันมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ในนิคม และมีวัตถุประสงค์ขยายกิจการรวมถึงพัฒนาธุรกิจให้หลากหลายรูปแบบ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และให้โอกาสสหภาพแรงงานได้ร่วมกันสร้างและวางแผนนโยบายเพื่อพัฒนาธุรกิจต่อไป